< Wróć

 

KPO dla Rolników i przetwórców max 500 tyś zł.

 

INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH ORAZ BUDOWY ODPORNOŚCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU

 

Nabór wniosków:

wkrótce... pierwsza połowa 2023 roku

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, jeżeli jest:

1)     rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym:

·       prowadzenie sprzedaży z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich;

·       prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;

·       prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

        2)     rolnikiem lub małżonkiem rolnika, podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub produktów nierolnych;

        3)     rolnikiem będącym producentem wina wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;

        4)     osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb,


Jakie wsparcie?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 500 000 zł,

zaś minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 20 000 zł.

 

Co może być przedmiotem finansowania?


 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

5) zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

6) utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w okresie realizacji przedsięwzięcia;

7) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1) , które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których                             transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów i półproduktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt przeznaczonych do uboju;

8) zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin1) , które są przeznaczone do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy;

9) modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;

10) przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych2 , miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury wytwarzanych przez wnioskodawcę;


Kiedy ponosić wydatki?


Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym koszty poniesione przed złożeniem wniosku będą refundowane jedynie w przypadku przedsięwzięć niezakończonych w dniu składania wniosku.

 

UWAGA!

 

 

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-3-wsparcie-w-zakresie-przetwarzania-i-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-spozywczych-oraz-rybolowstwa-lub-akwakultury

 

 Ø  Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania

Ø  Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów

Ø  Wypełnimy wniosek wraz  z wszystkimi załącznikami

Ø  Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację

Ø  Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie

Ø  Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania

Ø  Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji

Ø  Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

 

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!  

Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

 

Najlepiej zadzwoń!


                                                           

Rafał Urbański

Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)

tel. 690 970 950

email: uniadotacje@wp.pl Sprawdź inne dotacje nad którymi obecnie pracujemy: https://www.uniadotacje.pl