< Wróć

„Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Nabór wniosków:

W terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotowi, który zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079), jeżeli:

1) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727);

2) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

3) wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

a) w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

b) polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;

c) działalność jest prowadzona w ramach PKD:

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu  

46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 4 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury  

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultur

 

Jakie wsparcie?

 

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji, do 50% wydatków kwalifikowalnych.


 

 

Co może być przedmiotem finansowania?

 

1)   budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przy[1]gotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2)   rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

3)   budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

4)   zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno- -spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c) zwierząt;

6) zakupu i instalacji na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

 

Uwaga!

Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej!


więcej na   https://www.gov.pl/web/arimr/kpo-wsparcie-w-zakresie-przechowywania-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-rybolowstwa-lub-akwakultury-oraz-artykulow-rolno-spozywczych 


Ø  Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania

Ø  Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów

Ø  Wypełnimy wniosek wraz  z wszystkimi załącznikami

Ø  Przygotujemy biznesplan i prognozy

Ø  Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację

Ø  Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie

Ø  Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania

Ø  Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji

Ø  Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

 

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!  

Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

 

Najlepiej zadzwoń!

 

                                                   

Rafał Urbański

Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)

tel. 690 970 950

email: uniadotacje@wp.pl  

Sprawdź inne dotacje nad którymi obecnie pracujemy: https://www.uniadotacje.pl