Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Wnioski można składać od 31.01.2023 do 01.03.2023.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:
-60 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników
-50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych. (Inwestycja nie może przekroczyć 500 tyś. zł.)
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach tego obszaru nie może przekroczyć 150 tys. zł.
  • Leading your business to evolution
  • Sharing expertise. Building relationships
  • Growing your business sense
  • Financially smart. Service from the heart
  • Bring your life experiences to us

Kto może być beneficjentem?

O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia m. in. poniższe wymagania:
-wielkości gospodarstwa rolnego - co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
-prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Wsparcie może obejmować:

-koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz (obligatoryjnie) z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
-koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
-koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
-koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
-koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-zielona-energia

Współpraca z nami

-Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania
-Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów
-Wypełnimy wniosek wraz z wszystkimi załącznikami
-Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację
-Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie
-Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania
-Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji
-Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!
Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl