Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

 • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
  Kartuska 40, 83-333 Garcz
 • +48 690 970 950
 • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Dla kogo?

W ramach naboru do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Uwaga! Ze wsparcia wykluczone są projekty realizowane przez państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowe szkoły i uczelnie artystyczne.

Co obejmuje dofinansowanie?
 • Budowa (wyłącznie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach), przebudowa, rozbudowa lub remont infrastruktury kultury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z obowiązkowymi działaniami w zakresie edukacji kulturalnej.
 • Prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie lub adaptacja obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków[1] oraz nadanie im nowych funkcji lub rozwój funkcji dotychczasowych służących celom społecznym, kulturalnym oraz – uzupełniająco – turystycznym i gospodarczym.
 • Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zabytkowych i przestrzeni publicznych służących integracji społeczności lokalnej wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków[2].
 • W ramach ww. typów projektów możliwe będą ponadto:
 • a. zakup trwałego wyposażenia obiektów,
 • b. tworzenie treści cyfrowych prowadzących do upowszechnienia zasobów kultury, w tym działania dotyczące digitalizacji zasobów, zwiedzanie on-line itp.,
 • c. działania służące likwidacji barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia oraz uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami: ruchową, wzrokową, intelektualną, a także kobiet, seniorów, opiekunów osób zależnych,
 • d. działania w ramach finansowania krzyżowego, przy czym:
 • w ramach pierwszego typu projektu powinny one dotyczyć działań na rzecz rozwijania aktywności, wzmacniania włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego lub integracji społeczności lokalnej, prowadzących do powstania nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, a także mogą obejmować działania w zakresie budowania kompetencji kadr kultury,
 • w ramach drugiego i trzeciego typu projektu powinny być ukierunkowane na promocję zabytków i popularyzację ich historii.
 • Uzupełniająco możliwe będą również:
 • e. działania służące zmniejszeniu energochłonności infrastruktury i przyczyniające się do zmniejszenia kosztów jej utrzymania i osiągnięcia neutralności klimatycznej,
 • f. działania sprzyjające adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy, zielone ściany itp.,
 • g. zagospodarowanie otoczenia obiektów, w szczególności nasadzenia zieleni, elementy małej architektury.

Procent dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85,00% jego kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania projektu, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 15 mln złotych.

Możliwy zakup nieruchomości - maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych

Nabór wniosków zaplanowano w terminie 28 września – 10 listopada 2023.