Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Nabór od 25 stycznia - 23 lutego 2024

Interwencja ma na celu zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej. Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.
Interwencja wspiera inwestycje materialne lub niematerialne w szczególności dotyczące budowy lub zakupu:
  • nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW z możliwością zainstalowania magazynu energii (obszar A) lub
  • instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła - o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii (obszar B);
  • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej (obszar C).

Jakie są kryteria wyboru?

Kryteria wyboru mogą w szczególności dotyczyć:
- odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
W przypadku:
- biogazowni rolniczych:
1. wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;
2. stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa;
- systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej oraz budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią:
1. sprawność urządzeń;
2. prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);
3. gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;
4. gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
5. gospodarstw nieposiadających instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 (w przypadku inwestycji w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i systemami zarządzania energią).

Kto może wnioskować o wsparcie?

Rolnik.

Jakie wsparcie można otrzymać?

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:
- 1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł.
- 200 000 zł – obszar C.
Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C. Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.
Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.
Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl