Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Kwota do 300 tyś zł, max 80% kosztów kwalifikowalnych.
Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
  • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
  • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:
-bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
-urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
-oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
-ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
-urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
-sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
-sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
-sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
-środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
-nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
-nie zalega z opłacaniem podatków;
-nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
-nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
-nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

-Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania
-Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów
-Wypełnimy wniosek wraz z wszystkimi załącznikami
-Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację
-Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie
-Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania
-Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji
-Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!
Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl