Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Nabór w I kwartale 2024

Dla każdego z pięciu regionów zostanie wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw.
  • Region 1 - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
  • Region 2 - województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  • Region 3 - województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
  • Region 4 - województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
  • Region 5 - województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Celem Inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Opis:


Działanie A1.2.1 KPO skierowane do firm
(Mikro, małych, średnich) z następujących branż: gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura z właściwym kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z określonym spadkiem przychodów w latach 2020-2021 (20%). Przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności, w tym:
a) inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:
I) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
II) roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
III) inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
IV) działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,
b) podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem,
c) usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych;
− przy czym obowiązkowo we wniosku muszą być ujęte działania, o których mowa pod lit. a) w co najmniej jednym z obszarów wskazanych tam w pkt I) – IV).

Założenia:


– o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 20 % (liczonych rok do roku);
– ostateczny regulamin naboru: IV kw. 2023 r.;
– start naboru: I kw. 2024 r.;
– maksymalny poziom dofinansowania to 90%;
– maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji to 600 000,00 zł;
– minimalna kwota inwestycji to 50 000,00 zł;
– maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 zł;
– okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
– inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.;
– wsparcie na realizację inwestycji będzie udzielane w ramach pomocy de minimis;
– wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki oraz refundacji;
– ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni);
– rozliczenie inwestycji odbywać się będzie na podstawie dokumentów księgowych; – wykluczony zakup gruntu i gotowej nieruchomości;
– brak możliwość zmiany profilu działalności na inny kod PKD niż wskazany w regulaminie konkursu.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą to proszę o kontakt przez formularz zgłoszeniowy z dopiskiem w treści Działanie A1.2.1 KPO lub kontakt telefoniczny 690970950 lub emailowy.
Link do formularza: https://uniadotacje.pl/kontakt/