Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Wytyczne Dla Wsparcia Rolnictwa na Lata 2023-2027

Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412).
Niniejsze wytyczne odnoszą się do operacji możliwych do wsparcia w ramach I.10.5. dotyczących:
1) produkcji rolnej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
2) produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami ekologicznymi
Uwaga! zwiększenie orientacji rynkowej rozumie się jako:
  • zmianę profilu produkcji;
  • poprawę jakości produkcji;
  • zwiększenie wartości dodanej produktu;
  • wprowadzenie nowego produktu na rynek;

Kto może ubiegać się o wsparcie

-Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskał przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy (działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo–badawczych).
-Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik jest posiadaczem gospodarstwa, które:
1) ma powierzchnię UR nie większą niż 300 ha;
2) w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem, tzn. gospodarstwem o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro.

Co obejmuje dofinansowanie?

-Wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w tym:
1) inwestycje budowlane;
2) wyposażenie budynków lub budowli;
3) zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego;
4) wartości niematerialne i prawne (prawa majątkowe i pokrewne, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych, know–how, nabycie programów komputerowych, którym towarzyszy przeniesienie autorskich praw majątkowych)

Jakie wsparcie

-Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w kwocie:
120 tys. zł – w przypadku operacji dotyczącej rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD (krótki łańcuch dostaw ) oraz operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną;
100 tys. zł – w przypadku pozostałych operacji.
Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Uwaga!
Rolnik nie musi być właścicielem uprawianej ziemi.
-Wypłata środków w 2 ratach
I rata
wynosi 80 % kwoty przyznanej pomocy,
II rata
wynosi 20 % kwoty pomocy

Warunek określający zasadność inwestycji

Pomoc przyznaje się na operację, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku (minimalne wynagrodzenie x 12), w którym złożono WOPP.

Termin składania wniosku

Nabór wniosków zaplanowano w terminie 28 września – 10 listopada 2023.

-Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania
-Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów
-Wypełnimy wniosek wraz z wszystkimi załącznikami
-Pomożemy w napiszemy biznesplanu
-Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację
-Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie
-Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania
-Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji
-Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!
Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl